Úvodní stránka » Obchodní podmínky

společnosti
Milan Gruber
se sídlem Ostopovice Osvobození č.5 664 49 Brno-venkov
IČ: 67017126
zapsané v živnostenským rejstříku vedeném  Městský úřad ve Šlapanicích č.j. 97ŠL/684  ev.č. 370304-4467-00
pro prodej zboží a poskytování služeb v provozovně společnosti Milan Gruber

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti firmy  Milan Gruber se sídlem Ostopovice Osvobození č.5 664 49 Brno-venkov  IČ:67017126, zapsané v živnostenským rejstříku vedeném  Městský úřad ve Šlapanicích č.j. 97ŠL/684  ev.č. 370304-4467-00 (dále jen „Milan Gruber“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením jakéhokoliv typu smlouvy uzavírané mezi firmou Milan Gruber a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) (dále jen „Smlouva“).

1.2.    Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smlouvy v některé z provozoven firmy Milan Gruber (dále jen „provozovna/y“) a s tím související právní vztahy. Je-li zákazníkem spotřebitel, jak je definováno v odst. 2.2. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li zákazníkem jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v odst. 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského nepoužijí), rovněž ta ustanovení, z nichž jednoznačně vyplývá, že jejich smyslem je ochrana zákazníka – spotřebitele, se v takovém případě nepoužijí.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4.    Uzavřením Smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce
 

2. VYMEZENÍ POJMŮ A POSTUP UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.    Milan Gruber je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2.    Zákazník – spotřebitel je každý člověk, který při uzavírání a plnění Smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.3.    Zákazník – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě či předmět Smlouvy týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4.    Smlouva je uzavírána obvykle v písemné formě, a to okamžikem, jakmile se zákazník a firma Milan Gruber shodnou na jejím obsahu, což obě strany stvrdí podpisem zakázkového listu.

2.5.    Předmětem plnění je poskytnutí služeb a prací spočívající zejména ve zhotovení díla, popř. věci na zakázku, které je specifikováno zákazníkem v objednávce nebo ve Smlouvě (to vše dále jen „služby“ či „zboží“).

2.6.    Ceny mají charakter cen smluvních, jsou uváděny v českých korunách, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, neboť  firma Milan Gruber je plátcem daně z přidané hodnoty, (dále jen „cena služeb“).

2.7.    Zákazník bere na vědomí, že firma Milan Gruber není povinna uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek) v minulosti s firmou  Milan Gruber uzavřenou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména neuhrazení ceny v minulosti poskytnuté služby.
 

3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.    Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním hmotného výsledku poskytovaných služeb či zboží dle Smlouvy je možné uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo na účet,
  • v hotovosti na dobírku,
  • bezhotovostně převodem na účet firmy  Milan Gruber výhradně však dle podmínek vzájemně sjednaných v separátní rámcové smlouvě či jiné písemně uzavřené smlouvě (dále jen „účet Milan Gruber“);

Konkrétní způsob platby je vždy uveden ve Smlouvě. Společně s cenou služeb je zákazník povinen zaplatit firmě Milan Gruber také náklady spojené s případným balením a dodáním zboží v předem ve Smlouvě sjednané výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s případným dodáním hmotného výsledku služeb či zboží.

3.2.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena služeb splatná při převzetí či hmotného výsledku služby/zboží. V případě bezhotovostní platby je cena služeb splatná do 14 dnů od vystavení daňového dokladu - faktury.

3.3.    V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet firmy Milan Gruber.

3.4.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví firma Milan Gruber ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. firma Milan Gruber je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví firma Milan Gruber  zákazníkovi po uhrazení ceny zboží služeb a předá jej zákazníkovi při dodání, resp. převzetí hmotného výsledku služeb.
 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.    V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o
a)    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c)    smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka služeb či zboží, ode dne převzetí první dodávky hmotného výsledku služeb či zboží.

4.2.    Výše uvedená lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle firmě Milan Gruber  oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

4.3.    V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, doporučuje firma Milan Gruber následující postup: zákazník – spotřebitel kontaktuje firmu Milan Gruber na adrese sídla anebo některé provozovny či prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu CG: www.milangruber .cz a písemně uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla zakázkového listu, data nákupu a čísla účtu zákazníka pro vrácení peněz (tj. ceny služeb a nákladů na dodání zboží do místa určeného zákazníkem). V případě odstoupení zákazníka – spotřebitele od Smlouvy, zašle nebo předá zákazník - spotřebitel firma Milan Gruber bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, hmotný výsledek služby (zboží), které od něho obdržel. Peníze (tj. cena služeb a náklady na dodání hmotného výsledku služeb či zboží do místa určeného zákazníkem) budou vráceny na uvedené číslo účtu zákazníka – spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, nikoliv však dříve než
zákazník - spotřebitel hmotný výsledek služeb (zboží) firma Milan Gruber předá nebo prokáže, že jej firma Milan Gruber již odeslala.

4.4.    V případě, že se zákazník rozhodne odstoupit od Smlouvy nese náklady spojené s navrácením hmotným výsledkem služeb/zboží, jestliže hmotný výsledek služeb/zboží nemůže být pro jeho povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

4.5.    Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním již firma Milan Gruber na základě požadavku zákazníka započal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je zákazník povinen uhradit firmě  Milan Gruber poměrnou část ceny těchto služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

4.6.    Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.

4.7.    Je-li společně se službou (zbožím) poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi firma Milan Gruber a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu s hmotným výsledkem služby (zbožím) povinen firmě  Milan Gruber vrátit i poskytnutý dárek.
 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ HMOTNÉHO VÝSLEDKU SLUŽEB/ZBOŽÍ

5.1.    Způsob dodání či dopravy zboží, včetně informace o dopravném je obsažen ve Smlouvě uzavřené se zákazníkem.

5.2.    Je-li firma Milan Gruber podle Smlouvy povina dodat zboží na místo určené zákazníkem ve Smlouvě, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je firma Milan Gruber oprávněna požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % z ceny služeb (slovy: žádná celá pět desetin procenta) za každý i započatý den uskladnění zboží.

5.3.    V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, popř. náklady spojené s jiným než smluveným způsobem doručení.

5.4.    Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném otevření zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1.    Firma Milan Gruber odpovídá zákazníkovi, že hmotný výsledek služby/zboží při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku).

6.2.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, popř. v případě díla – hmotného výsledku poskytnutých služeb, neodpovídá-li Smlouvě, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu firma Milan Gruber nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že firma Milan Gruber nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

6.3.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí hmotného výsledku služeb/zboží zákazníkem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.4.    Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, jde-li o vady, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou zákazníkem nebo neodbornou manipulací prováděnou zákazníkem.

6.5.    Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně ve Smlouvě.

6.6.    Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, zákazník - jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.

6.7.    Pro zákazníka - jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku následující:
a)    výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
b)    při nepodstatném porušení smlouvy má zákazník - jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny, a to podle volby firma Milan Gruber,
c)    při podstatném porušení smlouvy má zákazník - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

6.8.    Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje firma Milan Gruber následující postup. Zákazník informuje společnost - přepravce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení firmou  Milan Gruber. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje písemně CG na adrese sídla anebo některé provozovny o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.

6.9.    Reklamaci může zákazník uplatnit u firmy Milan Gruber - osobně v provozovně, v níž byla služba objednána, poštou formou zaslání doporučené zásilky na adresu sídla firmy Milan Gruber  anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu: gruber.m@volny.cz . Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby vždy zákazník vyplnil reklamační list, který v případě osobní reklamace se zákazníkem vyplní odpovědný pracovník firmy Milan Gruber dané provozovny. Při uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je možné rovněž využít reklamační list, který je k dispozici na internetových stránkách firmy Milan Gruber. V případě uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je společně s vyplněným reklamačním listem nezbytné zaslat i fotodokumentaci poškozeného hmotného výsledku služeb/zboží. Firma Milan Gruber současně upozorňuje, že čitelné vyplnění reklamačního listu, v němž musejí být vyplněny zejména veškeré kontaktní údaje zákazníka a stručný popis reklamované vady, je nezbytným předpokladem pro řádné uplatnění reklamace.

6.10.   Firma Milan Gruber rozhodne o reklamaci zákazníka – spotřebitele v případě reklamace uplatněné osobně ihned, ve složitých případech či v případě jejího uplatnění poštou či elektronickou poštou do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či dodané služby, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se firma Milan Gruber se zákazníkem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.    Zákazník není oprávněn bez souhlasu firmy Milan Gruber postoupit svou pohledávku vůči firmě Milan Gruber vyplývající  ze Smlouvy na třetí osobu.

7.2.    Firma Milan Gruber není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.    Firma Milan Gruber prohlašuje, že zákazníkovi budou ze strany firmy Milan Gruber zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků, resp. dat či textů.

7.4.    Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování a ochranu autorských, licenčních či obdobných práv třetích osob. Zákazník prohlašuje zejména, že do objednávky umístí pouze data, texty, obrázky, fonty či jiný materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas jejich autora či oprávněného vlastníka. V případě, že by se kdykoliv ukázalo toto prohlášení zákazníka jako nepravdivé, je zákazník povinen uhradit firmě Milan Gruber veškerou škodu, která nepravdivostí tohoto prohlášení firmě Milan Gruber vznikla. Škodou se ve smyslu tohoto ujednání rozumí zejména jakékoliv sankce uložené na základě rozhodnutí orgánů státní správy, soudů či úřadů ale rovněž i veškeré náklady firmě  Milan Gruber spojené s obranou proti těmto rozhodnutím, včetně nákladů spojených s právním zastoupením, úhradou soudních či správních poplatků, nákladů na vyhotovení znaleckých posudků, apod.

7.5.    Zákazník souhlasí s tím, že v případě ztráty datových souborů v průběhu v průběhu zpracování, firma Milan Gruber nenese odpovědnost za škody spojené s vytvořením podkladů pro objednávku (přípravu dat).

7.6.   Firma Milan Gruber je oprávněna  kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech, zvířatech, apod.
 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1.    Firma Milan Gruber zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“)
8.2.    Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a zákaznická skupina (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.    Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů firmy  Milan Gruber, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.

8.4.    Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat firmu  Milan Gruber o změně ve svých osobních údajích.

8.5.    Zpracováním osobních údajů zákazníka může firma Milan Gruber pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje firmy  Milan Gruber bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

8.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.    Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8.    V případě, že by se zákazník domníval, že firma Milan Gruber nebo zpracovatel (odst. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1.    požádat firmu  Milan Gruber nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2.    požadovat, aby firma Milan Gruber nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, firma Milan Gruber nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li firma Milan Gruber nebo zpracovatel žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazník obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9.    Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu firma Milan Gruber povinen tuto informaci předat. Firma Milan Gruber má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10.    Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem firma Milan Gruber na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení firmy Milan Gruber na elektronickou adresu zákazníka.
 

9. DORUČOVÁNÍ

9.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

9.2.    Zpráva je doručena:
9.2.1.    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
9.2.2.    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
9.2.3.    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.    Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.    Firma Milan Gruber  je oprávněna  k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost firmy Milan Gruber nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4.    Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

10.5.    Kontaktní údaje firmy Milan Gruber: adresa pro doručování Purkyňova 1024, 612 00 Brno Královo Pole  1, adresa elektronické gruber.m@volny.cz

Tel.: 602 500 590

10.6.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Firma Milan Gruber si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

10.7.    Uzavřením Smlouvy se obchodní podmínky firmy  Milan Gruber stávají pro zákazníka závaznými.


V Brně dne 09.dubna  2015